SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Hướng dẫn cách tải IDM 6.38 vĩnh viễn mới nhất 2021