SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Kho Tài Liệu Ôn Thi Đại Học 2020 Đầy Đủ Nhất Việt Nam